Programma Vlario

Waterbewust bouwen (in het Nederlands)
In samenwerking met: VLARIO – Buildwise – Embuild Vlaanderen - NAV - VLAKWA

Met het project Waterbewust Bouwen willen Buildwise, Embuild Vlaanderen, NAV, Vlakwa, en VLARIO de weerbaarheid versterken van bebouwde omgevingen tegen droogte en waterschaarste. Concreet wordt er nagegaan hoe individuele en collectieve innovatieve technologieën een oplossing kunnen bieden voor die waterproblematiek.

Er is een stijgende vraag naar kennis, praktische informatie, tools en ondersteuning vanuit de bedrijfswereld omtrent deze technieken. Een aantal projecten die gebruikmaken van innovatieve technieken werden intussen uitgevoerd of zijn in uitvoering. De daarbij opgebouwde kennis en expertise blijven jammer genoeg vaak beperkt tot de betrokken partijen en worden niet uitgerold naar de volledige bouwsector.

Met deze infosessie willen we dan ook bedrijven uit de hele keten stimuleren en ertoe aanzetten om deze innovatieve technieken toe te passen en te integreren in hun werking. We verwelkomen graag leden uit verschillende hoeken, zoals bouwheren, studiebureaus, architecten, aannemers, installateurs, (lokale) overheden, kennisinstellingen, en rioolbeheerders.

10:15 - 10:30

Ontvangst
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

10:30 - 10:45

Waterbewust bouwen – project update

Wim Garmyn, Embuild Vlaanderen

Met nog 6 maanden te gaan wordt een stand van zaken opgemaakt van het VLAIO Coock project Waterbewust Bouwen. Een kort overzicht van de voorlopige resultaten en verwezenlijkingen wordt voorgesteld. En wat ligt er nog in het vooruitzicht?

10:45 - 11:00

Getuigenis vanuit een voorbeeldproject van Waterbewust Bouwen

11:00 - 11:15

Doucht Vlaanderen binnenkort met regenwater? – wat zegt de wetgeving, praktijkvoorbeelden

Veerle Depuydt, VLAKWA

Uit de Grote Waterenquête (2022) blijkt dat de Vlaming een belangrijke rol weggelegd ziet voor regenwater als waterbron bij huishoudens. In de eerste plaats omdat het volgens de respondenten kostenbesparend is en goed voor het milieu. Verder zien ze regenwater als meest geschikte bron voor tal van toepassingen zoals schoonmaken, de tuin sproeien, de wc doorspoelen, de was doen én douchen. Er zal dieper ingegaan worden op het wetgevend kader. Ook een aantal concrete voorbeelden en ervaringen komen aan bod.

11:15 - 11:30

Is een SWW-temperatuur van 60°C noodzakelijk om Legionella-ontwikkeling in sanitaire installaties te voorkomen?

Bart Bleys, Buildwise

Recent Buildwise-onderzoek heeft aangetoond dat het niet evident is om de legionellaontwikkeling in een sanitaire installatie onder controle te houden wanneer de productietemperatuur van het sanitair warm water (SWW) naar 45 °C verlaagd wordt. Deze presentatie geeft een kort overzicht over der onderzoeksresultaten en de nodige maatregelen om Legionellaontwikkeling te voorkomen.

11:30 - 11:45

Grijswaterinstallaties

Bart Bleys, Buildwise

Hoe wij naar water kijken is – vooral onder invloed van klimaatverandering – al enige tijd aan het veranderen. De klassieke opdeling tussen drinkwater, niet-drinkbaar water en afvalwater schuift op naar een visie waarbij alle waters worden beschouwd als mogelijke waterbron, weliswaar rekening houdend met de toepassing en bijhorende eisen aan waterkwaliteit. In deze benadering is ook grijs water een mogelijke alternatieve waterbron.

11:45 - 12:00

Kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van bemalingswater

Bart Bleys, Buildwise

Deze presentatie geeft een overzicht van de huidige kennis van de waterkwaliteit van bemalingswater en de hergebruiksmogelijkheden die daaruit volgen.

12:00 – 13:00

Vraag en antwoord met aansluitend lunch op de beursVLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Deelnemen

  • VLARIO-leden: gratis
  • Niet-leden: gratis
  • No show: € 50 excl. BTW
  • Registratie verplicht

Plan uw bezoek