Programma Vlario

WATERBEWUST BOUWEN (IN HET NEDERLANDS)
In samenwerking met: VLARIO - NAV - Vlaamse Confederatie Bouw - VLAKWA - WTCB

Hoe de weerbaarheid tegen droogte en overstromingen verhogen in de bebouwde omgeving door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technieken te verhogen? Met dit COOCK-project zoeken VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw, Vlakwa, WTCB en NAV naar oplossingen die ruim toegepast kunnen worden in de gebouwensector.

De droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in Vlaanderen en vertaalt zich onder meer in een daling van de grondwaterstanden. Enerzijds omdat we door onze grote bevolkingsdichtheid een groot waterverbruik hebben t.o.v. de beschikbare waterhoeveelheid, anderzijds omdat we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld afvoeren en er in het verleden te weinig ingezet is op lokale infiltratie.

De gebouwensector heeft hierin, naast industrie en landbouw, de komende jaren een belangrijke rol te spelen. Het is essentieel dat er wordt ingezet op: rationeel watergebruik, circulair watergebruik en het aanvullen van de grondwatertafel.

Door het verzamelen van bestaande informatie, detecteren van knelpunten, opbouwen van nieuwe expertise, verrichten van vertaalonderzoek, en verspreiden hiervan wil het project bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aanzetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. Naast het zo breed mogelijk verspreiden van deze kennis worden ook tools en instrumenten opgezet en ontwikkeld om de doelgroep te ondersteunen en aan te zetten tot effectieve implementatie.

Tijdens deze studiedag geven wij u mee inkijk in het project.

10:00 - 10:35

Verwelkoming
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

10:35 - 10:50

Problemen en uitdagingen in de bouwsector

Wim Garmyn, Projectcoördinator Klimaat Adaptief Bouwen VCB

In gebouwen komt het relatief proper afvalwater van douches en ligbaden op vandaag in de riolering terecht. Met grijswater- of zwartwaterrecuperatie kan dit water lokaal opgewaardeerd worden en opnieuw gebruikt worden in een gebouw. Zo kan het gezuiverd sanitair afvalwater gebruikt worden voor toiletspoeling of verder opgewerkt worden als water voor douches en ligbaden, afhankelijk van de ingezette technologieën. Water wordt zo circulair ingezet. Voor welke uitdagingen staan we en wat is het opzet van dit project?

10:50 - 11:30

Bestaande technieken, nieuwe technologieën en innovaties

Veerle Depuydt (VLAKWA), Silvia De Nolf (NAV) & Riet Lismont (VLARIO)

Er zijn al veel projecten uitgevoerd waarbij innovatieve technieken worden toegepast. De verdere kennisverspreiding naar een grote groep van bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers en installateurs gebeurt niet of enkel tijdens de looptijd van het project en ook meestal in hoofdlijnen, waardoor de uitrol van deze innovatieve technieken en concepten beperkt blijkt. De projectgroep voerde onderzoek naar reeds bestaande technieken vanuit verschillende hoeken waardoor er een overzicht beschikbaar is. Wat weten we al?

Het uitrollen van een nieuwe technologie op grote schaal loopt niet altijd van een leien dakje. Binnen het project gaan we ook op zoek naar nieuwe projecten waarbij we mee onderzoeken wat de knelpunten zijn. Hierbij brengen we volgende zaken in kaart: de technische mogelijkheden, kwaliteitsvereisten, technische, organisatorische en juridische knelpunten van de verschillende innovatieve technieken en dit zowel in ontwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase. Ook worden mogelijke oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten bekeken en onderzocht. Hiervoor werden enkele projecten geselecteerd die kort toegelicht worden.

11:30 - 11:50

Nodige waterkwaliteit voor verschillende toepassingen

Bart Bleys, Labohoofd watertechnieken WTCB

Om water circulair te kunnen gebruiken en de principes van de trais aquatica maximaal te kunnen toepassen, is kennisopbouw nodig rond de nodige waterkwaliteit voor de verschillende toepassingen (spoelen van WC’s, besproeien van de tuin, wasmachine, douchen en baden, keuken, enz.).

In deze presentatie bekijken we de huidige stand van zaken in Vlaanderen op het vlak van wetgeving en normalisatie. Daarnaast kijken we ook even over de grenzen heen. Hoe zit het bijvoorbeeld in landen waar de droogteproblematiek al veel langer een aandachtspunt is?

11:50 – 13:00

Vervolg van project & vragenronde
met aansluitend netwerkmoment op de Vlario-Vlakwa standVLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Deelnemen

  • VLARIO-leden: gratis
  • Niet-leden: gratis
  • No show: € 50
  • Prijzen exclusief BTW
  • Registratie verplicht

Schrijf in vanaf augustus 2022