Programma webinar watercircle.be - Flanders’ FOOD - VMx

DUURZAAM WATERMANAGEMENT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE (in het Nederlands)

De online workshop handelt over water in de voedingsindustrie met zowel het voorstellen van innovaties als gevalstudies. De belangrijkste onderwerpen zijn beveiliging van de waterbevoorrading, hergebruik en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.

Algemene sessie

09:30 – 09:35

Ontvangst en verwelkoming
Matthias Mertens, watercircle.be

09:35 – 09:45

Circulair ondernemen begint met… een masterplan water.

Tom Vandekerckhove, BOSAQ

Consulting Director

Welke stappen en bedenkingen gaan vooraf aan een hergebruikinstallatie? Waar moet je rekening mee houden bij alternatieve waterbronnen? Volg het proces aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

09:45 – 10:00

Mest als water- en nutriëntenbron voor de voedingsindustrie?

Rob Van den Broeck, Aaqua

Applications manager

Hoe haal ik het maximum uit varkensmest? Deze presentatie geeft een uniek beeld achter de schermen hoe 60.000 ton varkensmest per jaar omgezet wordt in grondstoffen voor de voedingsindustrie.

10:00 – 10:10

Circulariteit van nutriënten – De Nieuwe Dokken

Riet Cornelissen, Pantarein

Project engineer

Circulair waterhergebruik beperkt zich niet enkel tot het hergebruiken van water. Ook nutriënten zijn circulair. Burgers en bedrijven slaan de handen in elkaar en creëren een symbiose van circulariteit.

10:10 – 10:25

Circulaire economie in de voedingsindustrie: een wetgevingsverhaal?

Lies Bamelis, United Experts

Consultant environment and energy

Hoe kunnen we de waterbeschikbaarheid samen aanpakken? Wat zijn de hindernissen, opportuniteiten en vereisten voor het uitwisselen van (afval)water tussen bedrijven of tussen een bedrijf en een landbouwer?

Vervolgsessie watercircle.be – Flanders’ FOOD: watertechnologie

10:25 – 10:30

Innovatie stimuleren in de voedingsindustrie

Bianca Lefevere, Flanders’ FOOD

Innovation manager

Hoe stimuleren en ondersteunen federaties de water intensieve voedingsbedrijven in hun transitie naar een circulair watermanagement?

10:30 – 10:45

Waterhergebruik bij het modernste slachthuis van België

Wouter De Wilde, Aquaplus

Account Manager

Wat zijn de drivers om te kiezen voor hergebruik (vergunningen, beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen etc.)? In deze presentatie zoomen we in op de technologie van de WZI en waterhergebruikinstallatie maar ook op de ‘lessons learned’ sinds de start van de exploitatie in 2017.

10:45 – 10:55

Pesticides verwijderen uit water voor voedingsbedrijven

Bart Demeulenaere, Desotec

Project engineer

Hoe kan actiefkool persistente pesticides uit grondwater halen en het water terug beschikbaar maken voor hergebruik?

10:55 – 11:05

Chloraatvorming opgelost bij desinfectie van hergebruikwater?

Els Berckmoes, Proefstation voor de Groenteteelt

Researcher

Chloraatvorming is een vaak voorkomend probleem bij desinfectie van hergebruikwater. Het RECUPA project onderzocht en vond de oplossing waardoor waterhergebruik binnen de voedingsindustrie en andere sectoren toegankelijker wordt.

Vervolgsessie VMX: wetgeving

11:05 – 11:35

Circulair met afvalwater: wettelijke mogelijkheden voor hergebruik van (afval)water en zuiveringsslib.

Rilke Raes, Ovadis

Water Expert

In deze sessie geven we een beknopt overzicht van de wettelijke mogelijkheden voor het hergebruik van (afval)water en het slib dat wordt gevormd bij afvalwaterzuivering. Zowel de (gekende) huidige toepassingen als eventuele toekomstige opportuniteiten en beleidsontwikkelingen komen aan bod, alsook de mogelijke juridische hindernissen die deze opportuniteiten nog in de weg staan.

11:35 – 12:05

In Sri Lanka voert Royal Eijkelkamp een pilot uit: het plaatsen van 150 peilbuizen met sensoren met als doel data te verzamelen van grondwater kwantiteit en -kwaliteit.

Cor Verbruggen, Eijkelkamp

Trainer/Consultant

Tijdens deze toelichting kom je meer te weten over: Hydrogeologische en geofysische prospectie en uitwerking van een landelijk grondwater meetnetwerk; Onderzoek naar mogelijke verbanden tussen grondwatergebruik uit verschillende type aquifers, voedselproductie, landbouw, arseen gehaltes en toenemende nierziektes in Sri Lanka; Inzetten van telemetrie voor data acquisitie.Watercircle.be is een Vlaamse federatie van watertechnologiebedrijven. Onze organisatie creëert een platform waar de ‘academia’ en ‘industrie’ van Vlaanderen elkaar ontmoeten om hun visie op de lokale en mondiale waterindustrie te verbreden.

Flanders‘ FOOD is het innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie en brengt de industrie, onderzoeksinstituten en overheidsdiensten samen.

De missie van Flanders‘ FOOD is “het concurrentievermogen van de voedingssector versterken door het stimuleren van wetenschappelijke en technologische innovatie.

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, ...). De kerntaken van deze ledenvereniging met bijna 900 leden zijn: belangenbehartiging, informatieverstrekking, permanente vorming en netwerking.

Deelnemen

  • GRATIS voor leden watercircle.be, VMx, Flanders’ FOOD, Fevia en studenten
  • 30 € exclusief BTW voor niet-leden
  • Attest permanente vorming verkrijgbaar (2u30)
  • Registratie verplicht

Schrijf in vanaf juli 2021