NIEUWS 01/12/2021

Einde aan administratieve rompslomp van legionellabeheer

In het voorkomen van legionella wordt traditioneel veel tijd en geld geïnvesteerd. Terecht, maar dan wil men er uiteraard ook zeker van zijn dat de risico’s daadwerkelijk onder controle zijn. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd evident. Door de dynamiek in taken, wijzigingen in verantwoordelijkheden en afdelingen die onafhankelijk van elkaar informatie bijhouden, gaat de controle soms snel zoek. C-mark België, onderdeel van Eurofins, stelt daarom een digitale beheersoplossing voor.

“Heel wat eigenaars en beheerders van drinkwaterinstallaties documenteren hun legionellabeheer nog steeds op papier”, merkt Luc Mouton, waterexpert bij C-mark België op. “Dat gaat onder meer om logboeken met spoellijsten, temperatuurlijsten en andere documenten waaruit de uitvoering van taken moet blijken. Echter, niet onregelmatig neemt het letterlijk de vorm aan van een stapel papier waarin elk overzicht ontbreekt. Een duidelijke controle over het legionellabeheer is er bijgevolg niet, en zeker wanneer de risico’s veranderen en dus ook de beheersmaatregelen aangepast moeten worden, is de kans op fouten groot. Daarenboven is het bij een inspectiebezoek vaak moeilijk om te zien of men al dan niet aan de wet- en regelgeving voldoet.”

Legionellabeheer 2.0

In situaties waarin het overzicht en de grip op legionellabeheer ontbreken, kan digitaal beheer volgens Mouton uitkomst bieden. “Digitaal beheer maakt het mogelijk om de complete PDCA-cyclus (Plan, Do, Check & Act) met minimale administratieve inspanning te doorlopen en tegelijkertijd aantoonbaar zaken op orde te houden.”

Zo kunnen de relevante gegevens van het pand – tappunten, risico’s en beheersmaatregelen – rechtstreeks ingelezen worden (Plan), kan de uitvoering van beheersmaatregelen aan verantwoordelijken toegekend worden (Do), geven dashboards een overzicht van uitgevoerde en openstaande taken alsook de status van het beheer (Check), en kunnen wanneer nodig ook wijzigingen in het beheer doorgevoerd worden (Act).

Altijd in controle

De administratieve rompslomp die vaak met legionellabeheer gepaard gaat, kan dankzij een digitaal beheersysteem gestroomlijnd worden. “Belangrijke informatie staat niet meer in lijstjes en Excel-bestanden van verschillende diensten en verschillende medewerkers, maar wordt gecentraliseerd in één digitale beheeromgeving. Op eender welk moment en ongeacht het aantal gebouwen kan de beheerder dus vaststellen of zijn legionellabeheer daadwerkelijk onder controle is.”

Meer aandacht voor afwijkingen

“Doordat taken en verantwoordelijkheden digitaal geborgd zijn, winnen beheerders overigens niet alleen in tijd en overzicht, maar kan er ook veel meer aandacht uitgaan naar het opvolgen van afwijkingen”, vult Mouton nog aan. Het systeem informeert medewerkers immers automatisch over welke taken uitgevoerd moeten worden en indien er van het beheersplan afgeweken wordt, krijgt het management rechtstreeks bericht. Ook wanneer waarnemingen of metingen afwijken van de norm maakt het systeem hier melding van, zodat de nodige corrigerende maatregelen direct zichtbaar zijn. Dat komt de veiligheid van het systeem onmiskenbaar ten goede.

www.c-mark.be

TEKST: ELISE NOYEZ

BEELD: EUROFINS